Όροι Χρήσης

Θα σας παρακαλούσαμε, πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας, να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Η ιστοσελίδα www.enaxep.gr είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου με έδρα την 28ης Οκτωβρίου 11- Ιωάννινα Τ.Κ. 45444, (εφεξής η ”Ένωση”). Όλο το περιεχόμενο καθώς και οι υπηρεσίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα τότε η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ότι εσείς έχετε διαβάσει προσεκτικά, ότι έχετε κατανοήσει πλήρως και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα της Ένωσης και τα περιεχόμενα της είναι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Η Ένωση επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος της να αρνηθεί την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή/και γεωγραφική περιοχή αφού πρώτα αυτό το πρόσωπο ενημερωθεί πρώτα εγγράφως ή τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να επαναδιανεμηθούν, να τροποποιηθούν, να αναδημοσιευθούν ή να χρησιμοποιηθούν στο σύνολο ή μέρος αυτών χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Ένωσης. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιαδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Ένωσης ή τρίτων. Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Ενωσης, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της Νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Ένωση, τα στελέχη της, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προυποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ένωση δε συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας αλλά μόνο προσωπικά στοιχεία από τους εγγεγραμμένους χρήστες αυτής και χωρίς την πρόσβαση σε αυτά από τρίτους. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να διαθέσει σε τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σχετική με τους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από τον νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστέος, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφτεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστικότητα και εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από την στιγμή που αυτές θα εμφανιστούν στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα ιστοσελίδα είναι τα δικαστήρια των Ιωαννίνων.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η έδρα της Ένωσης μας βρίσκεται στην 28ης Οκτωβρίου 11 – Ιωάννινα, Τ.Κ. 45444.

Μετάβαση στο περιεχόμενο